ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร ลงนามบันทึกสัญญาทุนสนับสนุนธุรกิจ Startup กิจกรรมจัดตั้ง Smart Startup Company by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ ลงนามบันทึกสัญญาทุนสนับสนุนธุรกิจ Startup  กิจกรรมจัดตั้ง Smart Startup Company by GSB Startup  ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๒ (สัญจร) ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การลงนามบันทึกสัญญาทุนสนับสนุนธุรกิจ Startup ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ Startup สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับผลิตจากสารตั้งต้นจากธรรมชาติ ภายใต้ชื่อแบรนด์ “KRYSTALRIO” ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย นางสาวพรรณพัชร พรหมกระจ่าง นางสาวปุณยาพร ปลื้มฤทัย และนางสาวสุกัญญา ชอบมาก  ภายใต้ชื่อทีม SCI-Muu

Loading