ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๙๙๐๔  ชั้น ๙  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรเชษฐ์  เรืองประโคน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การออกเลขโดยระบบ” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขจิตร ตั้งเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “การพัฒนาทักษะ Microsoft Word เพื่อประยุกต์ใช้ในการพิมพ์หนังสือราชการ”   ซึ่งโครงการนี้จัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาทักษะในการพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้องตามระเบียบ  อีกทั้งยังได้รับความรู้ความเข้าใจในการออกเลขโดยระบบในการพิมพ์หนังสือราชการ

Loading