ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกิจกรรมนิทรรศการการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

เมื่อวันที่​ ๒๕ สิงหาคม​ ๒๕๖๖ คณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโล​ยี มทร.พระนคร โดยงานกิจการนักศึกษา (แนะแนวการศึกษาและอาชีพ)​ เข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการการศึกษาต่อ พร้อมจัดบูธแนะแนวอาชีพเพื่อเสนอแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพฐ.  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  และนอกจากนี้ ผศ.ดร.สุนิสา สายอุปราช  และดร.ชวนี สุภิรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เข้าร่วมพิธีเปิดและชมบูธนิทรรศการ พร้อมกับแนะแนวเชิงรุก โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ จำนวน ๖ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย และหลักสูตรสาขาวิชาสถิติสารสนเทศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการศึกษาต่อในอนาคต

Loading