ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอ็มดี ไลฟ์ ไซเอนเซส

ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ไพศาล การถาง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ นางสาวปรียาพร  เชื้อชาร์  กรรมการบริษัท เอ็มดี ไลฟ์ ไซเอนเซส ทางด้านความร่วมมือพัฒนาทางวิชาการ วิจัย เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาพื้นที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ / หรือ พื้นที่ที่รับสิทธิการให้ใช้ประโยชน์เพื่อร่วมดำเนินการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรและปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้และต่อยอดผลงานนวัตกรรมวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Loading