ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ ๑๘ ปี พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ ๑๘ ปี พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นแต่ละประเภท และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๓ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ซึ่งในปี ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร มีคณาจารย์บุคลากร และศิษย์เก่าเข้ารับรางวัล จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่
๑. บุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้ (ประเภทวิชาการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ (ดีเด่น)
๒. นักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารวิจัยดีเด่น ด้านการขอรับทุนวิจัยจากภายนอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล (ดีเด่น)
๓. ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวรับรางวัลบุคคลดีเด่น (กลุ่มบุคคลากรสายสนับสนุน)                  นางศุภานัน ปิ่นเจริญ (ชมเชย)
๔. บุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service Mind” นายวรวุฒิ สาสิงห์ (ชมเชย)
๕. ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย (สาขาธุรกิจเอกชน) นางสาวพิศฎา รักษาวงค์

Loading