Event News

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 4 อัตรา

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1  นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่ 3  นักวิชาการพัสดุ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการศึกษา  สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม  2566  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครได้ทีนี่

Loading