mou

บริษัท สวนลุมไนท์ บาซาร์ รัชดาภิเษก จำกัด และบริษัท ไบโอ เมดิคอล ไลฟ์ จำกัด

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นประธานลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคุณชาญ  ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ประธานกรรมการบริษัท สวนลุมไนท์ บาซาร์ รัชดาภิเษก จำกัด ว่าด้วยความร่วมมือจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม (Innovation Incubation Center) และการจัดตั้ง “เมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ (Innovation District) ภายใต้ชื่อโครงการ  “เขตนวัตกรรมพระนคร” Phra Nakhon Inno Space (PIS) ต่อจากนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยมีดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) กับคุณบวรรัตน์ กาญจนรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอ เมดิคอล ไลฟ์ จำกัด  ด้านวิจัยกัญชาทางการแพทย์ในเรื่องการปลูก การสกัดกลั่นสารสำคัญ  และการสร้างมาตรฐานการผลิต

วันที่ :  24  มกราคม 2563
สถานที่ : ณ ห้องรัชโยธิน โรงแรม เดอะ บาซาร์  แบงค็อก ถนนรัชดาภิเษก  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ (MOU)

ด้วยความร่วมมือระหว่างRMUTP และภาคเอกชน ในกิจการ “ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม (Innovation Incubation Center : IIC) โดยบริษัท เชียงใหม่ ฟินเทค วัลเล่ย์ จำกัด ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยอ้างถึงหนังสืออนุมัติ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๐๓๘/๐๐๓๒๘๑ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 หนังสืออนุมัติบัตรส่งเสริม (BOI) เลขที่ ๖๑-๑๔๔๑-๑-๑๕-๒-๐ ประเภท คลัสเตอร์ ดิจิทัล, การจัดการสหกิจศึกษา, การสร้างผู้ประกอบการสมัยใหม่และวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) และการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการเงินดิจิทัล (Fin-Tech) เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๘๐) ภายใต้โรดแมป “ไทยแลนด์ ๔.๐” ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือกับ SUAN LUM” เป็นการสร้างและขยายผลความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อกำหนดกิจกรรมเป้าหมายไปสู่การจัดตั้ง “เมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ (Innovation District)” ขึ้นนั้น จะทำให้เกิดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกิดเป็นแหล่งชุมชนของนักสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เกิดการแบ่งปันและมีการถ่ายทอดประสบการณ์และเทคโนโลยีแก่กันและกันในศูนย์ทำงานร่วมกัน (Co-Working Space) เกิดการต่อยอดและพัฒนาเป็นธุรกิจเกิดใหม่หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Ups) ซึ่งเอกชนมีส่วนสำคัญในการสนับสนุน

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ (MOA)

ทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันวิจัยพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมให้เกิดเป็น “คลัสเตอร์ระบบนิเวศด้านกัญชา กัญชง สมุนไพร การผลักดันเทคโนโลยี และ นวัตกรรมทางการแพทย์ แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก โดยให้ประชาชนเข้าถึงสมุนไพร กัญชง กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ส่งเสริมนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศด้านคลินิกกัญชาการแพทย์ทางเลือก และจัดตั้งเขตวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” โดยเริ่มตั้งแต่การปลูก การพัฒนาสายพันธุ์คุณภาพที่ให้ปริมาณสารสำคัญสูง การสกัดกลั่นสารสำคัญ การสร้างมาตรฐานการผลิต การใช้ประโยชน์ของพืชกัญชาทางการแพทย์ พืชกัญชงทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่จากกัญชา กัญชง สมุนไพร การคิดค้นตำรับยาและการใช้สารสำคัญในการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย การพัฒนาต่อยอดทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก เพื่อรองรับอุปสงค์และอุปทาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและบริการด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ การสร้างระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ครบวงจร อันเป็นการสร้างความเจริญก้าวหน้าในทางการแพทย์ การแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์ทางเลือก หมอพื้นบ้าน และสนับสนุนส่งเสริมความมั่นคงทางด้านกัญชาทางการแพทย์ กัญชงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของประเทศโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศด้วย ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก และนโยบายของรัฐบาล

ระยะเวลาดำเนินงาน: ความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลา 5 ปี

บันทึกข้อตกลงระหว่าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท สวนลุมไนท์ บาซาร์ รัชดาภิเษก จำกัด
บันทึกข้อตกลงระหว่าง : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร กับ บริษัท ไบโอ เมดิคอล ไลฟ์ จำกัด

ประมวลภาพ

Loading