mou

ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม โดยบริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม โดยคุณสุกัลยา ชาญ กรรมการผู้จัดการบริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้วยฐานเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมใหม่ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม โดยคุณสุกัลยา ชาญ กรรมการผู้จัดการบริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย ) จำกัด

วันที่ : วันที่ 21  พฤศจิกายน 2561
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ
  • เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่าง “มหาวิทยาลัย” และ “IIC-BCI” ในด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา ที่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อก่อให้เกิดความสามารถในการสร้างพัฒนา และนำผลงานที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ ไปใช้ประโยชน์ในการภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะด้านการจัดการขยะและสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ (WOW) การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานด้วยฐานเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมใหม่ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  Development Goals – SDGs)
  • เพื่อร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ที่สามารถนำเข้าสู่มิติใหม่ของการสร้างและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการ โดยหมายรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์ตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล การพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในระดับองค์กร ระดับชาติและระดับนานาชาติ

ระยะเวลาดำเนินงาน: ความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๗

บันทึกข้อตกลงระหว่าง : มทร.พระนคร กับ ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม โดยบริษัท เบสท์ แคร๋ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

Loading