mou

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้บริหารทั้งสองฝ่าย ร่วมลงนาม เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการและวิจัยพืชกัญชา พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ รวมถึงจัดหลักสูตรอบรมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องในกระบวนการเพาะปลูกตามระบบมาตรฐาน และขออนุญาตตามกฎหมาย ให้กับกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ :  14  สิงหาคม 2562
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ
  • เพื่่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยหรือพัฒนาพืช “กัญชา” “กัญชง” “กระท่อม” และพืชเสพติดที่มีปนะโยชน์ทางการแพทย์ รวมทั้งพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ หรือการรักษาผู้ป่วยภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฏหมาย
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่มาจากเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.) ซึ่งรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร เป็นต้นแบบหรือนำร่อง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการมีส่วนร่วมตามมาตร 26/5 (4) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 และกฏหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฏหมาย
  • เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ และองค์ความรู้ที่ถูกต้องในกระบวนการผลิต การเพาะปลูกสายพันธ์ุ “กัญชา” “กัญชง” “กระท่อม” และพืชเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ รวมทั้งพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ หรือการรักษาผู้ป่วย ขั้นตอนหรือกระบวนการเตรียมการ การขออนุญาตผลิต/ครอบครองตามกฏหมาย รูปแบบการบริหารจัดการและควบคุมการดูแลตามระบบมาตรฐานและรูปแบบที่ควรจะเป็นอย่างเหมาะสม
  • เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการในด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนาที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 และมาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อก่อให้เกิดความสามารถในการสร้าง พัฒนา และนำผลงานที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการโดยเฉพาะว่าด้วย วิชาการ การวิจัยและพัฒนา “กัญชา” “กัญชง” “กระท่อม” และพืชเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ รวมทั้งพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  Development Goals-SDGs)
  • เพื่อร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ที่สามารถนำเข้าสู่มิติใหม่ของการสร้างและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ โดยหมายรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล  การพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในระดับองค์กร ระดับชาติและระดับนานาชาติ
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำหลักสุตรและสหกิจศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมการ การขออนุญาตตามกฎหมาย  การบริหารจัดการระบบการเพาะปลูก และการควบคุมดูแลตามระบบมาตรฐาน องค์ประกอบและคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต รวมทั้งการคัดกรองบุคคลและระบบวินัยคุณธรรมในการปฏิบัติงาน โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมทั้งทางทฤษฎี และฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามหลักสูตรที่กำหนด ตลอดจนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปอย่างมีระบบและมาตรฐานระดับสากล
  • เพื่อจัดทำการบริหารจัดการองค์ความรู้ (knowledge Management) และระบบฐานข้อมูล (Database) เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญาพันธุกรรมพืช  นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม และฐานข้อมูลเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจ/วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตรรวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือผ่านการลงทะเบียนตามที่กำหนด

ระยะเวลาดำเนินงาน: ความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลา 3 ปี (ระยะเวลาได้สิ้นสุดลง)

บันทึกข้อตกลงระหว่าง : มทร.พระนคร กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ประมวลภาพ

Loading