ข่าวกิจกรรม

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

งานกิจกรรมนักศึกษา  ฝ่ายกิจการนักศึกษา กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗   ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  นำโดยนายสุรเชษฐ์  เรืองประโคน  รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นประธานในการเปิดกล่องเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ณ หน่วยเลือกตั้ง  ชั้น ๑  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทั้งนี้ มีผู้ลงสมัครเลือกตั้ง จำนวน ๑ คน คือ นางสาวชวัลลักษณ์ ระวังพรมราช นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนลงสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ซึ่งผลคะแนนได้รับจากการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา ด้วยคะแนน ๑๗๒  เสียง จากคะแนนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด ๒๑๖  เสียง

Loading