ข่าวกิจกรรม

โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะที่ ๑

งานศิลปวัฒนธรรม  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะที่ ๑ นำโดยดร.ไพศาล การถาง รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  ทั้ง ๕ หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม และหลักสเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอางและการชะลอวัย ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

Loading