ข่าวกิจกรรม

โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล

เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) (หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล)  ซึ่งโครงการนี้แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมที่ ๑ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และกิจกรรมที่ ๒  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และกิจกรรมที่ ๓ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ที่มีศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของผู้เข้าอบรม อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ มีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน

Loading