ข่าวกิจกรรม

โครงการ “ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” กิจกรรมระยะที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขจิตร ตั้งเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” ณ ห้องประชุม     ราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรและดำเนินรายการ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การหลังจากออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมโครงการ ๒ สาขาวิชา สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผลจากการจัดโครงการในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รับฟังประสบการณ์การดำเนินชีวิตและการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พร้อมทั้งได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้สาขาวิชานำไปปรับปรุงหลักสูตรหรือนำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษารุ่นถัดไปก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Loading