ฝ่ายบริหารทั่วไป และงานวางแผนและพัฒนา

บุคลากรบริหารงานบุคคลการเงินการบัญชีพัสดุเอกสารการพิมพ์สื่อสารองค์กรติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์แผนและงบประมาณบริหารความเสี่ยงบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้บริหารครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างอาคารสถานที่และยานพาหนะดาวน์โหลดแบบฟอร์มขั้นตอนการทำงาน Work Flowคู่มือการปฏิบัติงาน

นางพัทลาณี วรดิษฐ์
Mrs.Pattalanee Waradith
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้างานบริหารทั่วไปและงานวางแผนและพัฒนา
หัวหน้าแผนยุทธศาสตร์ หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ หัวหน้าติดตามและประเมินผล
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4194 e-mail : pattalanee@hotmail.com

worนายวรวุฒิ สาสิงห์
Mr. Worawut Sasing
ตำแหน่ง : บุคลากร ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าบริหารงานบุคคล
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4194
e-mail : worawut.s@rmutp.ac.th
suriyoนายสุริโย ก่อวาณิชกุล
Mr.Suriyo Korwanitchchakul
ตำแหน่ง : บุคลากร ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : บริหารงานบุคคล
ติดต่อ : 02-8363000 ต่อ 4194
e-mail : suriyo.k@rmutp.ac.th
orrawanนางสาวอรวรรณ มุกนนท์
Miss Orrawan Mooknon
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่: หัวหน้าสื่อสารองค์กร และหัวหน้าบริหารความเสี่ยง
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4155
e-mail : orrawan.m@rmutp.ac.th
sairungนางสาวสายรุ้ง แก้วน้อย
Miss Sairung Keawnoi
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : สื่อสารองค์กร
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4155
e-mail : sairung.k@rmutp.ac.th
charitaนางสาวชลิตา อินสะโร
Miss Chalita Insaro
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าการเงิน
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4157
e-mail : chalita.i@rmutp.ac.th
yaowapaนางสาวเยาวภา เทวะผลิน
Miss Yaowapa Thewaphalin
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าบัญชี
ปฏิบัติหน้าที่ : การเงิน
02-836-3000 ต่อ 4157
e-mail : yaowapa.t@rmutp.ac.th
ซูไฮบ๊ะนางสาวซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ
Miss Suhaibah Doloh
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าสารบรรณ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
ติดต่อ : 02-665-3777 ต่อ 7502
e-mail : suhaibah.d@rmutp.ac.th
ศิริพรนางสาวศิริพร บัวสีตัน
Miss Siriporn Buaseetun
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ และสารบรรณ
ปฏิบัติหน้าที่ : อาคารสถานที่และยานพาหนะ
ติดต่อ : 02-665-3777 ต่อ 7502
e-mail : siriporn.bu@rmutp.ac.th
kungนางสาวสุนันทา แก้วกระจ่าง
Miss Sunanta Kaewkrajang
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าพัสดุ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4194
e-mail : sunanta.k@rmutp.ac.th
suwapha
นางสาวสุวภา น้อยจาก
Miss suwapha Noichark
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
หัวหน้าบริหารครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ติดต่อ :02-836-3000 ต่อ 4194
e-mail : Suwapha.n@rmutp.ac.th
“puii”นางสาวดารุณี บูระพิน
Miss Darunee Burapin
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : พัสดุ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4194
e-mail : darunee.bu@rmutp.ac.th
kaiนายชนะ กิตติกุลพันธ์
Mr. Chana Kittikulphant
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่แผนยุทธศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่บริหารครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในงาน และ/หรือ
ฝ่ายบริหารทั่วไป และวางแผนและพัฒนา
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4194
e-mail : chana.k@rmutp.ac.th
Samakนายสมัคร นาคเกษม
Mr.Samak Nakkasame
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ติดต่อ : 02-665-3777 ต่อ 7502
e-mail : samak.n@rmutp.ac.th
Kulapนางกุหลาบ นาคเกษม
Mrs.Kulap Nakkasem
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ติดต่อ : 02-665-3777 ต่อ 7502
e-mail : -
kaiนาย มงคล พรหมวิจิตร์
Mr.Mongkol Promwijit
ตำแหน่ง : จ้างเหมา บริการพนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติหน้าที่ : ยานพาหนะ
ติดต่อ : 02-665-3777 ต่อ 7502
e-mail : -

เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย เลื่อนค่าจ้างลูกประจำ (1 เม.ย.65) NEW***
สายวิชาการ

ข้อ 1 ข้าราชการ

ข้อ 1 พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อ 2 พิจารณาหลักฐานการเลื่อนเงินเดือนค่าตอบแทน ตำแหน่งวิชาการ (องค์ประกอบที่ 1)
ข้อ 3 แบบรายงานการปฏิบัติตามภาระงาน (ช่องผล) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม  2565
ข้อ 4 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงภาระงาน (ช่องแผน)  ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565

สายสนับสนุน

ข้อ 1 ข้าราชการ

ข้อ 1 พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อ 2 แบบพิจารณาหลักฐานการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน สายสนับสนุน (องค์ประกอบที่ 1)  (1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64)
ข้อ 3 แบบรายงานผลตามข้อตกลงภาระงานสายสนับสนุน (Job Description/หน้าที่ความรับผิดชอบ)   (1เม.ย.63 – 30 ก.ย.63)
ข้อ 4 แบบพิจารณาหลักฐานการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน สายสนับสนุน (ภาระงาน)   (1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64)
ข้อ 5 สรุปข้อตกลงภาระงานสายสนับสนุน (Job Description/หน้าที่ความรับผิดชอบ)  (1 เม.ย.64 -30 ก.ย.64)

เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ
กรอบกำลังอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2561-2564
ระเบียบทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน
กองทุนพัฒนาบุคลากร

1.ระเบียบ

2.คำสั่ง

3.ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Infographic

 

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายสนับสนุน)

Download (PDF, 653KB)

Download (PPTX, 101KB)

 

เอกสารประกอบการเบิก แบบฟอร์ม

 

กำหนดการส่งเอกสารค่าสอนเกินภาระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระเบียบ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ

กำหนดการจ่ายเงินเดือน

แนวปฏิบัติการเบิกเงินโครงการวิจัยเงินรายได้ (รายงวด)

 

KM เอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

Download (PDF, 1.15MB)

Infographic

 

ขั้นตอนการเก็บเอกสารและบัญชี

KM เอกสารการจัดทำรายงานบัญชี

Download (PDF, 1.3MB)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์ม

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงานและวัสดุฝึกนักศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ

ทำเนียบผู้ขาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทำเนียบผู้ขาย-2564

KM การจัดซื้อวัสดุโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download (PDF, 502KB)

Infographic

 

 

 

 

KM การรับ-ส่งสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc)

Download (PDF, 2.6MB)

แบบรายงานการบริหารงานโครงการ

รายงานการบริหารงานโครงการ/กิจกรรม

แบบสรุปผลโครงการ

แบบฟอร์มสรุปการดำเนินการ

ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565
ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายความสำเร็จ (KPI)  ประจำปี 2564 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายความสำเร็จ (KPI)  ประจำปี 2563 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายความสำเร็จ (KPI)  ประจำปี 2562 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายความสำเร็จ (KPI)  ประจำปี 2561

แผนปฏิบัติราชการ

แผนยุทธศาสตร์คณะ

แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แนวปฏิบัติเรื่องการขอปรับแผนปฏิบัติราชการ

การเขียนเสนอขอโครงการแบบ 6 อินโฟร์

Download (PDF, 1.26MB)

แบบฟอร์มเสนอขอโครงการ/ครุภัณฑ์

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเสนองบประมาณ

ประกาศฯ เรื่อง นโยบายและแนวทางปฎิบัติฯ พ.ศ.๒๕๖๔

วิธีเขียนเสนอขอโครงการแบบ ง.6

เอกสารอ้างอิง

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

KM การปรับแผนปฏิบัติราชการ

Download (PDF, 2.42MB)

แบบฟอร์ม แบบ ปค.5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

แบบฟอร์ม
บริหารความเสี่ยง

บริหารความเสี่ยง 2565 รายงานบริหารความเสี่ยง 2564 (รอบ 12 เดือน) คำสั่งความเสี่ยง 2565

 

บริหารความเสี่ยง 2564 รายงานบริหารความเสี่ยง 2563 (รอบ 12 เดือน) คำสั่งความเสี่ยง 2564

แบบการหารายได้

แบบฟอร์มงานประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มงานอาคารและยานพาหนะ

การเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนสายวิชาการ..NEW..

แบบฟอร์มงานบุคลากร

แบบคำขอมีบัตรประจำตัว

สวัสดิการขอรับเงินสงเคราะห์

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 ตุลาคม 2564)

แบบฟอร์มงานการเงิน

 5,943 total views,  4 views today