ฝ่ายบริหารทั่วไป และงานวางแผนและพัฒนา

บุคลากรบริหารงานบุคคลการเงินการบัญชีพัสดุเอกสารการพิมพ์สื่อสารองค์กรติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์แผนและงบประมาณบริหารความเสี่ยงบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้บริหารครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างอาคารสถานที่และยานพาหนะดาวน์โหลดแบบฟอร์มขั้นตอนการทำงาน Work Flowคู่มือการปฏิบัติงาน

นางพัทลาณี วรดิษฐ์
Mrs.Pattalanee Waradith
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้างานบริหารทั่วไปและงานวางแผนและพัฒนา
หัวหน้าแผนยุทธศาสตร์ หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ หัวหน้าติดตามและประเมินผล
ปฏิบัติหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย หัวหน้างานพัสดุ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4194 e-mail : pattalanee@hotmail.com

worนายวรวุฒิ สาสิงห์
Mr. Worawut Sasing

ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าบริหารงานบุคคล
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4194
e-mail : worawut.s@rmutp.ac.th
suriyoนายสุริโย ก่อวาณิชกุล
Mr.Suriyo Korwanitchchakul

ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : บริหารงานบุคคล
ติดต่อ : 02-8363000 ต่อ 4194
e-mail : suriyo.k@rmutp.ac.th
orrawanนางสาวอรวรรณ มุกนนท์
Miss Orrawan Mooknon

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าสื่อสารองค์กร
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าบริหารความเสี่ยง
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4155
e-mail : orrawan.m@rmutp.ac.th
sairungนางสาวสายรุ้ง แก้วน้อย
Miss Sairung Keawnoi

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : สื่อสารองค์กร
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4155
e-mail : sairung.k@rmutp.ac.th
charitaนางสาวชลิตา อินสะโร
Miss Chalita Insaro

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าการเงิน
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4157
e-mail : chalita.i@rmutp.ac.th
yaowapaนางสาวเยาวภา เทวะผลิน
Miss Yaowapa Thewaphalin

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าบัญชี
ปฏิบัติหน้าที่ : การเงิน
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4157
e-mail : yaowapa.t@rmutp.ac.th
ซูไฮบ๊ะนางสาวซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ
Miss Suhaibah Doloh

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าสารบรรณ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
ปฏิบัติหน้าที่ : สารบรรณงานบริหารทั่วไปฯ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4186
e-mail : suhaibah.d@rmutp.ac.th
ศิริพรนางสาวศิริพร บัวสีตัน
Miss Siriporn Buaseetun

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : พัสดุ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 7502
e-mail : siriporn.bu@rmutp.ac.th
“puii”นางสาวดารุณี บูระพิน
Miss Darunee Burapin

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : พัสดุ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4194
e-mail : darunee.bu@rmutp.ac.th
suwapha
นางสาวสุวภา น้อยจาก
Miss suwapha Noichark

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าบริหารครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ติดต่อ :02-836-3000 ต่อ 4194
e-mail : Suwapha.n@rmutp.ac.th
Samakนายสมัคร นาคเกษม
Mr.Samak Nakkasame

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : อาคารสถานที่และยานพาหนะ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 7502
e-mail : samak.n@rmutp.ac.th
Auนายอนันตศักดิ์ อุษณะประหาส
Mr.Anantasak Ausanaprahat

ตำแหน่ง : จ้างเหมา บริการพนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติหน้าที่ : ยานพาหนะ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 7502
e-mail : -
นายมงคล พรหมวิจิตร์
Mr.Mongkol promwijit

ตำแหน่ง : จ้างเหมา บริการพนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติหน้าที่ : ยานพาหนะ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 7502
e-mail : kai0959586826@gmail.com

เลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย เลื่อนค่าจ้างลูกประจำ (1 ตุลาคม 2566) NEW***
สายวิชาการ

ข้อ 1 ข้าราชการ

ข้อ 1 พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อ 2 พิจารณาหลักฐานการเลื่อนเงินเดือนค่าตอบแทน ตำแหน่งวิชาการ (องค์ประกอบที่ 1)
ข้อ 3 แบบรายงานการปฏิบัติตามภาระงาน (ช่องผล) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566
ข้อ 4 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงภาระงาน (ช่องแผน)  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

สายสนับสนุน  NEW***

ข้อ 1 พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อ 2 แบบรายงานผลตามข้อตกลงภาระงานสายสนับสนุน (Job Description/หน้าที่ความรับผิดชอบ) (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)

แนวทางปฏิบัติในการส่งหลักฐานการประเมินเลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทน สายสนับสนุน 

ตัวอย่าง WorlkFlow

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ว่าด้วยการขอเครื่องราชฯ

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย รู้จัก เข้าใจ ประดับได้ถูก

 

เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ
เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุน
กรอบกำลังอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2561-2564
ระเบียบทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน
กองทุนพัฒนาบุคลากร

1.ระเบียบ

2.คำสั่ง

3.ประกาศ

 

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายสนับสนุน)

Download (PDF, 653KB)

Download (PPTX, 101KB)

 

เอกสารประกอบการเบิก แบบฟอร์ม

 

 

กำหนดการส่งเอกสารค่าสอนเกินภาระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระเบียบ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) โครงการบริการสังคม (จัดหารายได้)

กำหนดการจ่ายเงินเดือน

กำหนดวันจ่ายเงินเดือน 2566

 

ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการชั่วคราว 

Download (PDF, 71KB)

แนวปฏิบัติการเบิกเงินโครงการวิจัยเงินรายได้ (รายงวด)

 

KM เอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

Download (PDF, 1.15MB)

Infographic

 

ขั้นตอนการเก็บเอกสารและบัญชี

KM เอกสารการจัดทำรายงานบัญชี

Download (PDF, 1.3MB)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์ม

 

 

 

.

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ

 

การจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference TOR)

Download (PDF, 1.64MB)

 

การตรวจสอบพัสดุประจำปี ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 213-214

Download (PDF, 775KB)

 

หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานซื้อหรืองานจ้างทั่วไป

หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ-งานซื้อหรื1

 

ทำเนียบผู้ขาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทำเนียบผู้ขาย-2564


KM การจัดซื้อวัสดุโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Download (PDF, 502KB)

Infographic

 

 

KM การรับ-ส่งสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc)

Download (PDF, 2.6MB)

แบบรายงานการบริหารงานโครงการ

รายงานการบริหารงานโครงการ/กิจกรรม

แบบสรุปผลโครงการ

แบบฟอร์มสรุปการดำเนินการ

ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565
ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายความสำเร็จ (KPI)  ประจำปี 2566-2570 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายความสำเร็จ (KPI)  ประจำปี 2564 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายความสำเร็จ (KPI)  ประจำปี 2563 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายความสำเร็จ (KPI)  ประจำปี 2562 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายความสำเร็จ (KPI)  ประจำปี 2561

แบบรายงาน kpi พ.ศ.2566 – 2570

แผนปฏิบัติราชการ

แผนยุทธศาสตร์คณะ

แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แนวปฏิบัติเรื่องการขอปรับแผนปฏิบัติราชการ

การเขียนเสนอขอโครงการแบบ 6 อินโฟร์

Download (PDF, 1.26MB)

แบบฟอร์มเสนอขอโครงการ/ครุภัณฑ์

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเสนองบประมาณ

แนวปฏิบัติการจัดโครงการ

Download (PDF, 306KB)

ประกาศฯ เรื่อง นโยบายและแนวทางปฎิบัติฯ พ.ศ.๒๕๖๔

วิธีเขียนเสนอขอโครงการแบบ ง.6

เอกสารอ้างอิง

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

KM การปรับแผนปฏิบัติราชการ

Download (PDF, 2.42MB)

แบบฟอร์ม แบบ ปค.5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

แบบฟอร์ม
บริหารความเสี่ยง

บริหารความเสี่ยง 2566 รายงานบริหารความเสี่ยง 2565 (รอบ 12 เดือน) คำสั่งความเสี่ยง 2566

 

บริหารความเสี่ยง 2565 รายงานบริหารความเสี่ยง 2564 (รอบ 12 เดือน) คำสั่งความเสี่ยง 2565

 

บริหารความเสี่ยง 2564 รายงานบริหารความเสี่ยง 2563 (รอบ 12 เดือน) คำสั่งความเสี่ยง 2564

ระเบียบฯ ประกาศฯ ว่าด้วยการให้บริการสังคม

แบบฟอร์มงานโครงการบริการสังคม

การแยกประเภทและการบริหารโครงการบริการสังคม

Download (PDF, 877KB)

คำถามที่พบบ่อย FAQ

Q: ประเภทโครงการบริการสังคม มีอะไรบ้าง

A: ประเภทโครงการบริการสังคม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการให้บริการสังคม พ.ศ. 2559 หมวดที่ 1 การให้บริการสังคม ข้อ 6

  1. 1. การจัดฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา
  2. 2. การค้นคว้า สำรวจ วิเคราะห์ ทดสอบตรวจสอบและตรวจซ่อม
  3. 3. การวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ ผลิตและติดตั้ง
  4. 4. การให้บริการข้อมูลคำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ
  5. 5. การให้บริการวิจัย
  6. 6. การเขียนทางวิชาการ งานแปล และการผลิตสื่อ
  7. 7. การให้บริการสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
  8. 8. การให้บริการสังคมอื่น ๆ

ลิงก์เอกสาร: ระเบียบฯ-ว่าด้วยการให้บริการสังคม

Q: อัตรานำส่งค่าบำรุงหน่วยงาน กรณีไม่ใช้เครื่องมือ และ/หรือ สาธารณูปโภคของหน่วยงาน เป็นอย่างไร

A: หลักเกณฑ์การนำส่งค่าบำรุงจากการให้บริการสังคม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตามประเภทโครงการบริการสังคม ข้อ 6 (1) (4) (5) (6) (7) (8) ในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้บริการสังคม พ.ศ. 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์การนำส่งค่าบำรุงจากการให้บริการสังคม

หมายเหตุ: กรณีผู้รับบริการระบุอัตราการนำส่งค่าบำรุงให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้รับบริการ
ลิงก์เอกสาร: ประกาศฯ-หลักเกณฑ์การนำส่งค่าบำรุงโครงการบริการสังคม

Q: อัตรานำส่งค่าบำรุงหน่วยงาน กรณีใช้เครื่องมือ และ/หรือ สาธารณูปโภคของหน่วยงาน เป็นอย่างไร

A: หลักเกณฑ์การนำส่งค่าบำรุงจากการให้บริการสังคม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตามประเภทโครงการบริการสังคม ข้อ 6 (1) (4) (5) (6) (7) (8) ในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้บริการสังคม พ.ศ. 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์การนำส่งค่าบำรุงจากการให้บริการสังคม

หมายเหตุ: กรณีผู้รับบริการระบุอัตราการนำส่งค่าบำรุงให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้รับบริการ
ลิงก์เอกสาร: ประกาศฯ-หลักเกณฑ์การนำส่งค่าบำรุงโครงการบริการสังคม

Q: อัตรานำส่งค่าบำรุงหน่วยงาน กรณี ประเภทโครงการบริการสังคม ข้อ 6 (2) (3) เป็นอย่างไร

A: หลักเกณฑ์การนำส่งค่าบำรุงจากการให้บริการสังคม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตามประเภทโครงการบริการสังคม ข้อ 6 (2) การค้นคว้า สำรวจ วิเคราะห์ ทดสอบตรวจสอบและตรวจซ่อม  และข้อ 6 (3) การวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ ผลิตและติดตั้ง

หมายเหตุ: กรณีผู้รับบริการระบุอัตราการนำส่งค่าบำรุงให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้รับบริการ
ลิงก์เอกสาร: ประกาศฯ-หลักเกณฑ์การนำส่งค่าบำรุงโครงการบริการสังคม

Q: อัตรานำส่งค่าบำรุงหน่วยงาน กรณี การให้บริการสังคมเป็นวิทยากรภายนอก เป็นอย่างไร

A: หลักเกณฑ์การนำส่งค่าบำรุงจากการให้บริการสังคม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลิงก์เอกสาร: ประกาศฯ-หลักเกณฑ์การนำส่งค่าบำรุงโครงการบริการสังคม

Q: การเริ่มต้นทำโครงการบริการสังคมต้องทำอย่างไร

A:   – ผู้รับผิดชอบโครงการมีเป้าหมายผู้รับบริการ และรายรับของโครงการที่ชัดเจน และกำหนดระยะเวลาของโครงการที่แน่นอน เช่น

กลุ่มผู้รับบริการ 10 ท่าน
ค่าสมัครเข้าอบรมท่านละ 1,000.- บาท
รายรับของโครงการ = 10,000.- บาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

–  ผู้รับผิดชอบโครงการเขียนรายละเอียดโครงการตาม แบบการขออนุมัติโครงการบริการสังคม (บส.01) ตามตัวอย่าง

– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการบริการสังคม

– บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการบริการสังคม

– ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอเอกสารฉบับจริงทั้งหมด เสนอคณบดี ผ่านฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

ลิงก์เอกสาร:  1 ตัวอย่างแบบบส.01   2 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ   3 ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

Q: เริ่มดำเนินโครงการบริการสังคมได้เมื่อใด

A: ผู้รับผิดชอบโครงการจะเริ่มดำเนินโครงการบริการสังคมได้หลังจากที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงนามอนุมัติโครงการบริการสังคมดังกล่าวเรียบร้อยแล้วแล้ว

Q: การนำส่งเงินของโครงการบริการสังคมให้หน่วยงานต้องทำอย่างไร

A: ผู้รับผิดชอบโครงการนำส่งเงินตามมูลค่าของโครงการบริการสังคมที่การเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามระระเวลาที่โครงการบริการสังคมได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ เมื่อการเงินได้รับเงินครบถ้วนตามมูลค่าโครงการจะออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้รับบริการ และนำส่งเงินให้กองคลังของมหาวิทยาลัยต่อไป

Q: เมื่อโครงการบริการสังคมดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง

A: ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำงบการเงินสำหรับงานบริการสังคม (แบบ บส.04) และรายละเอียดค่าตอบแทน   คณะกรรมการโครงการ (ถ้ามี) ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว ส่งให้การเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อดำเนินการด้านการเงิน และนำส่งเรื่องให้กองคลังของมหาวิทยาลัย

ลิงก์เอกสาร: งบการเงินสำหรับงานบริการสังคม (แบบ บส.04)

Q: โครงการบริการสังคมที่เริ่มดำเนินการแล้วต้องการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาของโครงการ และ/หรือ งบประมาณของโครงการต้องทำอย่างไร

A: ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงโครงการบริการสังคม พร้อมระบุรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน และนำเอกสารฉบับจริงทั้งหมด เสนอคณบดี ผ่านฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ และแจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ

ลิงก์เอกสาร: ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติยกเลิกโครงการบริการสังคม

แบบฟอร์มขอใช้รถ-อาคารและสถานที่

แบบฟอร์มซ่อม/สำเนากุญแจ

ขั้นตอนการขอใช้สถานที่ ขั้นตอนการขอใช้รถราชการ

Download (PDF, 148KB)

Download (PDF, 118KB)

 

แนวปฏิบัติการใช้รถราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนยี
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการขอใช้รถราชการ (แบบ 1)
แนวปฏิบัติการใช้รถราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนยี
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการขอใช้รถราชการไปต่างจังหวัด (แบบ 2)

Download (PDF, 163KB)

Download (PDF, 502KB)

แบบการหารายได้

แบบฟอร์มงานประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มงานอาคารและยานพาหนะ

การเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนสายวิชาการ..NEW..

แบบฟอร์มงานบุคลากร

แบบคำขอมีบัตรประจำตัว

สวัสดิการขอรับเงินสงเคราะห์

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 ตุลาคม 2566)

แบบฟอร์มงานการเงิน

Loading