ขยายเวลารับสมัครโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และและสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขยายเวลารับสมัครเปฺิดโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปีการศึกษา 2558 สามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 2 ณ อาคารอนุสรณ์ 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2558   เริ่มเรียนในระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2558  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-836-3000 ต่อ 4516 , 4519

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประเภทรับตรง  รอบ 3 ปีการศึกษา 2558  ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่ 25 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2558 สมัครด้วยตนเอง ที่  งานทะเบียนและประมวลผล  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  ชั้น 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาคารอนุสรณ์ 40  ปี  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 2

งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับตรง รอบ 2)  ปีการศึกษา 2558

Download ::

 

 

 

รับสมัครเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และและสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปฺิดโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม‹่ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี‚การศึกษา 2558  ในระหว‹างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2558   สามารถสมัครได้Œที่ ฝ†่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 2  ณ อาคารอนุสรณ์ 40 ปี‚  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตั้งแต‹วันที่ 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558   ติดต‹อสอบถามได้Œที่ โทร. 02 836 3000 ต่‹อ 4516 , 4519

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ

งานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครและเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครตาม แบบ สวค.1 ด้วยตนเอง ณ งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2558 ในเวลาราชการ สามารถดาวน์โหลดแบบใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://regis.rmutp.ac.th/  หรือ ขอรับได้ที่ งานสภาวิชาการ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 1 ชั้น 5)

Download รายละเอียดเพิ่มเติม::

 

 

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

printAd.ปฐมนิเทศร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นครและวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ในการบรรยายหัวข้อเรื่อง”งานบริการ ต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับนักศึกษา”และ”การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีจุดมุ่ง หมาย” ตลอดจนกิจกรรมสานสัมพันธ์ราชมงคลพระนคร และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ จากองค์การนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร และแกนนำนักศึกษาสันทนาการ

โดย

  • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558
    ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
  • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภายใน (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  ในวันที่ 3  สิงหาคม 2558  ตั้งแต่เวลา  07.30 – 18.00  น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์  ชั้น 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  ระหว่างวันที่ 5-7  สิงหาคม 2558    ณ ค่ายฝึกอบรมกองพลทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาได้ที่ :

กำหนดการตรวจโรคและเอกซ์เรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีกำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558  ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่ : กำหนดการตรวจโรคและเอกซ์เรย์นักศึกษาใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา  โทร.02-836-3000 ต่อ 4156

โครงการอบรมสหกิจศึกษา 1/2558

งานสหกิจศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการสหกิจศึกษา  ระยะที่ 2 ดำเนินการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 30 ชั่วโมง  ในวันที่ 15-19  มิถุนายน 2558   ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์  ชั้น 2  คณะวิทยาศาสตร์  ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประเภทรับตรง  รอบ 2 ปีการศึกษา 2558  นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 2-24  มิถุนายน  2558  ได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  ชั้น 2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาคารอนุสรณ์ 40  ปี  

Download ::

ประกาศผลการสอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง

งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผลการสอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 4 ปี และสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

Download