โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร (สายสนับสนุน)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวัน ๒๔ […]

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร (สายวิชาการ)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวัน ๒๓ […]

โครงการฝึกอบรมเพื่อทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา  โดยจัดอบรมเพิ่มทักษะทางด้านการควบคุมดูแลระบบปฏิบัติการเครือข่ายและส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้นำมาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองทางด้านคอมพิวเตอร์ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน พัฒนาอาชีพเพื่อผู้สูงวัย”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน พัฒนาอาชีพเพื่อผู้สูงวัย” […]

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่องานบริการชุมชนเขตบางซื่อ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการวิชาการแก่สังคม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่องานบริการชุมชนเขตบางซื่อ […]

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘ […]

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา […]

ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ โดยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) […]

โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และฝึกประสบการณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม […]

ศึกษาดูงาน ณ สวนหลวง ร.๙ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นำโดยนางสาวภัทริกา  สูงสมบัติ  อาจารย์ประจำสาขาวิชา […]