งานปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลังปฏิบัติงานสหกิจ […]

ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้กับนักเรียน ในวันศุกร์ที่ ๑๕ […]

ลงพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกองนโยบายและแผน […]

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ เรื่อง ระบบและกลไกลด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวางแผน จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ เรื่อง ระบบและกลไกลด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา […]

โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “โลกโซเชียลในปัจจุบัน”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ […]

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “RMUTP เกมส์” ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร“RMUTP เกมส์” ครั้งที่ ๑๐ […]

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร […]

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ศูนย์พระนครเหนือ)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร […]