ข่าว

การตรวจเยี่ยม (site visit) พื้นที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ (ประกันคุณภาพการศึกษา) ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม (Site Visit) พื้นที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ กล่าวต้อนรับและนำเสนอผลกาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

 

 

Loading