mou

บริษัท ชนะภูมิ จำกัด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท ชนะภูมิ  จำกัด นำโดยดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามในพิธีบันทึกความเข้าใจกับ นางสาวพิมพ์นารา  ปางบารมีภิรมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชนะภูมิ จำกัด ทางด้านการจัดอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในการผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

วันที่ :   ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖
สถานที่ :  ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

โดยความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการในด้านวิชาการการวิจัยและพัฒนา การให้ความรู้แก่นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องสำอางและอาหารเสริม ส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจากการศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแก่นักศึกษา ผู้ประกอบการ และส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาและอาจารย์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจากการศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ระยะเวลาดำเนินงาน: ความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลา ๑ ปี

บันทึกข้อตกลงระหว่าง : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมกับ บริษัท ชนะภูมิ จำกัด

ประมวลภาพ

Loading