ข่าวข่าวกิจกรรม

การอบรมหัวข้อ “Student Outcome Evaluation at Program Level: Communication”

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการอบรมหัวข้อ “Student Outcome Evaluation at Program Level: Communication” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาบรรยายให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการสื่อสารตามเกณฑ์ ABET โดยในการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมต่อเนื่องจากการอบรม เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการเพื่อขอรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ ABET ต่อไป

Loading