ข่าวข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร ส่งมอบวัตถุดิบกัญชา (ช่อดอกกัญชาแห้ง) ให้กับทางคณะวิจัย สังกัดภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ดำเนินการส่งมอบวัตถุดิบกัญชา (ช่อดอกกัญชาแห้ง) ให้กับทางคณะวิจัย สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี  และเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมความพร้อมในการแปรรูปสารสกัดและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “โรงงานต้นแบบสำหรับการผลิตสารสกัดสมุนไพรมาตรฐาน ระยะที่ ๒ (ปีที่ ๒)” โดยวัตถุดิบช่อดอกกัญชาแห้งที่ส่งมอบดังกล่าว เป็นผลผลิตภายใต้โครงการวิจัย “การศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” โครงการนี้อยู่ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีจุดประสงค์หลักเพื่อการวิจัย พัฒนาพืชกัญชาทั้งในส่วนของ กระบวนการปลูก พัฒนาสายพันธุ์ กระบวนการสกัด และผลิตภัณฑ์กัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยตรง

Loading