ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมทีมงานจากกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผลิตสื่อการเรียนรู้ “การปลูกและเก็บเกี่ยวพืชกัญชาให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางการแพทย์”

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ให้การต้อนรับ ทีมงานจากกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการถ่ายทำวีดีทัศน์และผลิตสื่อการเรียนรู้ (E-Learning) เพื่อส่งต่อความรู้ด้านการปลูกและเก็บเกี่ยวพืชกัญชาให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางการแพทย์ให้แก่ภาคประชาชนและสังคม โดย ดร.ไพศาล การถาง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ให้ข้อมูล กรณีศึกษา การปลูกพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร โดยผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ คุณสุรพงษ์ อนุตธโต นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร และ คุณปารณัฐ สุขสุทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองการแพทย์ทางเลือก

อนึ่ง ดร.ไพศาล การถาง ได้แชร์ประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ เพื่อใช้ประโยชน์กัญชาในทางการแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ โดยเฉพาะแนวทางการปลูกและเก็บเกี่ยว ตลอดจนแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชกัญชา พร้อมทั้งชมแปลงปลูกและขั้นตอนต่างๆ สำหรับกัญชามาตรฐานทางการแพทย์และ WHO-GACP ทั้งการปลูกกัญชาทางการแพทย์ระบบปิด (Indoor) การปลูกกัญชาทางการแพทย์ระบบ Greenhouse และการปลูกกัญชาทางการแพทย์ระบบเปิด (Outdoor) รวมถึงการเก็บเกี่ยวกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับระบบมาตรฐานในระดับสากล อาทิ ASTM: Practice for Good Medicinal Cannabis Cultivation (GMCCP)

นอกจากนี้ ทีมงานยังได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานกัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย์ (CATSS Medical Cannabis and Narcotic plants) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอพิโซด วัน จำกัด และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ซึ่งปัจจุบัน ศูนย์ดังกล่าว ได้ดำเนินการขอการรับรองมาตรฐาน ISO17025 จาก American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ หากศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานกัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงการพัฒนาและรับรอง คุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตและผลิตภาพจากพืชกัญชาได้

Loading