ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) เรื่อง “การถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการองค์ความรู้” โดย ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ และ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรแบบ OBE” โดย ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ ผศ.ดร.เมธิญาณินฆ์ คำขาว และ ดร.นริศรา นาคเมธี

 

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดยแบ่งเป็น 2 เรื่อง ดังนี้

  • เรื่อง “การถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการองค์ความรู้” โดย ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ เป็นผู้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ เวลา 09.00 – 10.00 น.
  • เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรแบบ OBE” โดย ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ ผศ.ดร.เมธิญาณินฆ์ คำขาว และ ดร.นริศรา นาคเมธี เป็นผู้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา 10.00 – 12.00 น. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Loading