ข่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง รับช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี และ นางสาวเณริสา ชัยศุภมงคลลาภ หัวหน้างานสื่อสารองค์การ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Loading