mou

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ดร.ปริญญ์ บุญกษิฐ รองอธิการดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ เป็นตัวแทนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย วิชาการ วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

วันที่ :  24  กันยายน  2563
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ (MOU)

๑.๑) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา การศึกษา วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และมาตรฐานยา-ยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) สำหรับพืช “กัญชา” และพืชเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ ตลอดจนพืชสมุนไพรอื่น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ และ/หรือ การรักษาผู้ป่วยภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย
๑.๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์ ทางด้านมาตรฐานยา-ยาสมุนไพรไทยและเทคโนโลยีเชิงเกษตรกรรม (AgriTech) สำหรับสมุนไพร ที่มุ่งเน้นในบริบททางด้านพืช “กัญชา” และพืชเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ ตลอดจนพืชสมุนไพรอื่น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ และ/หรือ การรักษาผู้ป่วยภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย
๑.๓) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการใน ด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนาที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และ มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อก่อให้เกิดความสามารถในการ สร้าง พัฒนา และนำผลงานที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)
๑.๔) เพื่อร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ตลอดจนเสริมสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องที่สามารถนำเข้าสู่มิติใหม่ของการสร้างและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและมาตรฐานยา-ยาสมุนไพรไทยตลอดจนการจัดการ โดยหมายรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในระดับองค์กร ระดับชาติและระดับนานาชาติ

ระยะเวลาดำเนินงาน: ความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลา 5 ปี

บันทึกข้อตกลงระหว่าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประมวลภาพ

 

Loading