The 37th Inter-University Conference

Posted Posted in Event News

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำ ประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) ขอประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ […]

Loading

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท 42)

Posted Posted in Event News

ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ […]

Loading

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย”

Posted Posted in Event News

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนหน่วยงานหรือนักประดิษฐ์ในหน่วยงานนำเสนอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย”ตามแบบขอขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย […]

Loading

การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 3

Posted Posted in Event News

เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ […]

Loading

ขอเชิญร่วมการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13

Posted Posted in Event News

ขอเชิญร่วมการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 21 […]

Loading