เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ […]

โครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ […]

ขอบคุณทุนสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาเขตพระนครเหนือ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษารับมอบทุนการศึกษาจากสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาเขตพระนครเหนือ จำนวน ๒ […]

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ที่ได้ให้เกียรติในการลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมชมคณะ โดยมีนายไพศาล […]

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ ระหว่างวันที่ ๑๘ […]

งานปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลังปฏิบัติงานสหกิจ […]

ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้กับนักเรียน ในวันศุกร์ที่ ๑๕ […]

ลงพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกองนโยบายและแผน […]

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ เรื่อง ระบบและกลไกลด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวางแผน จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ เรื่อง ระบบและกลไกลด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา […]