โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “โลกโซเชียลในปัจจุบัน”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ […]

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “RMUTP เกมส์” ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร“RMUTP เกมส์” ครั้งที่ ๑๐ […]

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร […]

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ศูนย์พระนครเหนือ)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร […]

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    ในวันอังคารที่ ๑๘ […]

กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องจากเป็นวันสำคัญของทางพุทธศาสนา […]

โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อมรแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]