หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Event News

ข่าวสาร

การสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตรวจโรคและเอกซเรย์ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา พุกผาสุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัลยา ดอกมณี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบที่ 2

ประกาศรับสมัครงานสำหรับนักศึกษา (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมวิชาการนานาชาติ ICON Sci 8

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดาของ ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ

ขอเชิญบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมสัมมาการใช้งาน Microsoft Office2010

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง – บายศรีสู่ขวัญ

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการค่ายุวชนเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม ณ โรงเรียนสาคลีวิทยา

โครงการค่ายยุวชนเทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม ณ โรงเรียนบางปลาม้า

โครงการฝึกอบรมเพื่อทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย หลักสูตร “Visual Inspection Level-II”

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่องานบริการชุมชนเชิงกระบือ

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยรุ่นใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน พัฒนาอาชีพเพื่อผู้สูงวัย”

ศึกษาดูงานการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล