หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Event News

ข่าวสาร

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดาของ ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ

ขอเชิญบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมสัมมาการใช้งาน Microsoft Office2010

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

สติ๊กเกอร์ติดรถผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

เรียนเชิญผู้บริหาร และอาจารย์ ร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิตฯ

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา(ย่อย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน พัฒนาอาชีพเพื่อผู้สูงวัย”

ศึกษาดูงานการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

พิธีประกาศแสดงเจตจำนง

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของกฟผ.

พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม จ.สุราษฎร์ธานี