หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Event News

ข่าวสาร

รับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ มารดาของ น.ส.สายรุ้ง แก้วน้อย

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

แจ้งนักศึกษารับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ลางคุลเสน

เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรแต่งกายประกวดผ้าไทยและประกวดบุคลิกภาพดี

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจร่วมรับฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรม

บันทึกเทปรายการ “มหาวิทยาลัยท้าฝัน”

โครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ ๒๑ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ

โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอทำดีถวายเป็นพระราชกุศล

ร่วมลงนามและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การตรวจประเมินคุณภาพคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ The UK Higher Education in the 21st Century

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรังสิต