หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวสาร Sci@RMUTP

การคัดเลือกผู้มีสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2560

รับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561 (รับวุฒิ ปวช./ปวส.)

SciRMUTP #TCAS61

การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

ประกาศคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

เครื่องแต่งกายบัณฑิต และกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31/2559

การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 ตุลาคม 2560)

การคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับนายชุณหนพ พิณเสนาะ ได้รับรางวัลตำแหน่ง Best Performance

Event News

ประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี 2560 เรื่อง”กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ” รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “สหวิทยาการ”

การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม(Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 8 ประจำปรการศึกษา 2560

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการ

การประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติ ครั้งที่ 1

ภาพกิจกรรม