หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Event News

ข่าวสาร

แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

เชิญชวนนศ.เข้าโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

อบรมฟรี!โครงการอบรมภาษามือไทยพื้นฐานเพื่อสื่อสารกับคนหูหนวก

รับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ มารดาของ น.ส.สายรุ้ง แก้วน้อย

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

แจ้งนักศึกษารับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ลางคุลเสน

ภาพกิจกรรม

โครงการ ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

โครงการ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCI Retreat)

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

นิทรรศการออกบูทแนะแนวการศึกษาต่อ จังหวัดปทุมธานี

ศึกษาดูงาน ณ สวนหลวง ร.๙ เขตสวนหลวง

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ “การทำลูกประคบจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการพัฒนาอาชีพ”

โครงการการผลิตของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน

แนะแนวศึกษาต่อ จังหวัดปทุมธานี

แนะแนวศึกษาต่อ จังหวัดสมุทรสาคร