หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Event News

ข่าวสาร

SciRMUTP #TCAS61

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559

ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปี 2560

แจ้งนักศึกษาสำเร็จการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

แอพพลิเคชั่น RMUTP Study Life สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา

ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปี 2560 โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การนำเสนอโครงงาน หัวข้อ “จุดประกายความคิด เทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 สู่วิถีนวัตกรรม”

ภาพกิจกรรม