หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Event News

ข่าวสาร

สติ๊กเกอร์ติดรถผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

เรียนเชิญผู้บริหาร และอาจารย์ ร่วมถ่ายภาพหมู่บัณฑิตฯ

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา(ย่อย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานพิธีพระราชปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

เชิญชวนนศ.เข้าโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

อบรมฟรี!โครงการอบรมภาษามือไทยพื้นฐานเพื่อสื่อสารกับคนหูหนวก

รับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงานการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

พิธีประกาศแสดงเจตจำนง

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของกฟผ.

พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการ ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน