หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวสาร Sci@RMUTP

ระบบแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบ TCAS รอบ 1 : Portfolio

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์หรือผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับบัณฑิต

ด่วน! รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี SciRMUTP #TCAS61

รับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561 (รับวุฒิ ปวช./ปวส.)

ครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การคัดเลือกผู้มีสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2560

การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

Event News

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 11

ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

การเปิดรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย

ภาพกิจกรรม