ขอเชิญบุคลากรและนศ.เข้าร่วมโครงการ THE ENERGiST by EPPO

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ THE ENERGiST by EPPO เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 (สมัครคนเดียว หรือเป็นทีม 3 – 5 คน)  สนใจติดต่อสอบถามคุณพัทธ์ธีรา  ธารินทร์ภิรมย์ โทร.08 1532 0808  หรือคุณน้ำทิพย์ สิทธิ์อมรพร โทร. 09 8510 2897

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมส่งผลงานเพื่อรับรางวัล “ธนบุรีศรีนพมาศ

กองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้ที่มีผลงานศิลปวัฒนธรรมเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ธนบุรีศรีนพมาศ” ๗๐ ปี แห่งความภาคภูมิ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมเสนอชื่อผู้มีผลงานด้านดังกล่าว สามารถส่งข้อมูลหรือผู้จัดโดยตรง (มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2018

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงาน  Thailand Tech Show 2018  โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม  2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา หากบุคลากรท่านใดสนใจมีความประสงค์ส่งผลงานเข้าร่วม ขอให้กรอกแบบฟอร์มและส่งมายังสวพ. ภายในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์ม ได้ที่

เปิดรับสมัครบุคลากรและนักศึกษา อบรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ”

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ” รุ่นที่ 3 ภาคที่ 1-2  ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล โดยเริ่มเริียนระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2561 – 13 กุมภาพันธ์ 2562  ทุกวันจันทร์ – วันพุธ เวลา 16.30 – 19.00 น. ณ  ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  ส่งแบบตอบรับได้ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสื่อสารองค์กร 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ตารางสอนหลักสูตร

ดาวโหลด ใบสมัคร 

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ.วิชาความสามารถทั่วไป

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม เตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.) วิชาความสามารถทั่วไป   ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  – 24 มิถุนายน 2561 

วัน เวลา และสถานที่ในการอบรม
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 8:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การรับสมัคร
1) ลงทะเบียนการสมัครผ่านเว็บไซต์  https://goo.gl/m6B3V2    หรือ แสกน QR Code

2) ชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 500  บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาวงศ์สว่าง  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
 ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจ่ายเงินนอกงบประมาณ
เลขที่บัญชี 193-6-00287-6
3)  ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่าน E-mail: sukjit.t@rmutp.ac.th   ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
ระบุชื่อผู้สมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อและการออกใบเสร็จ
4) โปรดนำหลักฐานการโอน (ฉบับจริง) มาแลกรับใบเสร็จค่าลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนวันอบรม

ค่าลงทะเบียน
อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยาการ ค่าจัดสถานที่อบรม ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ 089-162-2776

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมทร.พระนคร กับบ.ซี.เจ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่  4  พฤษภาคม  2561  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับบริษัท ซี.เจเอ็กเพรส กรุ๊ป จำกัด  นำโดยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับนายภูริปรัชญ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เพื่อความร่วมมือในการรับนักศึกษาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา และโครงการ IT CJ Academy Project ซึ่งเป็นโครงการพิเศษของบริษัทฯ เพื่อสร้างทีมบุคลากรด้านไอที ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาในเชิงธุรกิจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนนักวิชาการนักวิจัย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  (ศูนย์เทเวศร์)

« 1 of 2 »

โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประชาสัมพันธ์ “โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561”
วันที่เรียน : ระหว่างในวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2561 และ ในวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2561 จำนวน 5 วัน
ค่าเรียนปรับพื้นฐาน :  500 บาท/คน
สามารถมาสมัครได้ที่งานฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-836-3000 ต่อ 4610, 4159
     หมายเหตุ: ชำระเงินค่าเรียนในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 (งานการเงิน) ชั้น 2

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมด้านประกอบการธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยผู้บริหาร  นำโดย ร.ศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี กล่าวการต้อนรับ ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ และนายวิศิษฎ์ ไหมเพ็ชร หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหารือการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร (Agri-Tech Startup) และแนวทางการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล  ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ (ศูนย์เทเวศร์)

« 1 of 2 »

ขอเชิญชวนนศ. ร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์ทางการแพทย์

ขอเชิญชวนนศ. ร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์ทางการแพทย์ เพื่อชิงรางวัลกว่า 300, 000  บาท  เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 – 31 พ.ค. 61

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม Click