การคัดเลือกผู้มีสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้มีสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2560 เพื่อรับรางวัลในวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยฯ กำหนดจัดในวันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลๆ ละ 10,000 บาท

สามารถส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกผู้มีสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2560 ได้ที่สำนักวิทยบริการฯ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ดังนี้

 

ประกาศคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรับสมัครการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560 เพื่อรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ได้เข้ารับรางวัลในวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 มกราคม 2560  สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ดังนี้

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย)  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ขอความร่วมมือบัณฑิตปีการศึกษา 2558 ทุกท่าน กรอกข้อมูลศิษย์เก่าตามแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ http://sci.rmutp.ac.th/  และภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://job.rmutp.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องแต่งกายบัณฑิต และกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31/2559

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย)  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติและกำหนดเครื่องแต่งกายของบัณฑิต  มหาบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในวันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมรวม วันฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 ตุลาคม 2560)

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบการประเมิน 1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 60) เพื่อเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค. 60

การเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าจ้างประจำ (1 ตุลาคม 2560)

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

การคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2560

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2560 เพื่อรับรางวัลเกียรติคุณในวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 18 มกราคม 2561

ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน หากท่านใดสนใจการคัดเลือกดังกล่าว ติดต่อได้ที่คุณพัทลาณี วรดิษฐ์ (นก) ฝ่ายบริหารและแผน ภายในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม Click

 

ขอแสดงความยินดีกับนายชุณหนพ พิณเสนาะ ได้รับรางวัลตำแหน่ง Best Performance

FRESHMEN DAY RMUTP 2017

ขอแสดงความยินดีกับนายชุณหนพ พิณเสนาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลตำแหน่ง Best Performance รับสายสะพาน โล่เกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ผ่านการเข้าร่วมการแข่งขัน Cisco Thailand NetRiders Competition 2017

Cisco Thailand NetRiders Competition 2017

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ผ่านการเข้าร่วมการแข่งขัน Cisco Thailand NetRiders Competition 2017 และได้รับใบประกาศนียบัตร ได้แก่ 1. Mr. Jettapon Chuantit  2. Mr.Chinnapat Radchamontree  3. Mr.Teerachai Rassamer  4. Mr.Chaimongkol Suksomsong  5. Mr.Kranchit Precha  ณ Cisco Systems (Thailand) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

 

 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

งานทะเบียนและประมวลผลแจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดสอบปลายภาคเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 9-16 ตุลาคม 2560 ดังนี้

Download (PDF, 113KB)