ประกาศคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรับสมัครการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้เป็นนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560 เพื่อรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ได้เข้ารับรางวัลในวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 มกราคม 2560  สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ดังนี้

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย)  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ขอความร่วมมือบัณฑิตปีการศึกษา 2558 ทุกท่าน กรอกข้อมูลศิษย์เก่าตามแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ http://sci.rmutp.ac.th/  และภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://job.rmutp.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องแต่งกายบัณฑิต และกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31/2559

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย)  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติและกำหนดเครื่องแต่งกายของบัณฑิต  มหาบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในวันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมรวม วันฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 ตุลาคม 2560)

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (รอบการประเมิน 1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 60) เพื่อเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค. 60

การเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าจ้างประจำ (1 ตุลาคม 2560)

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

การคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2560

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2560 เพื่อรับรางวัลเกียรติคุณในวันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 18 มกราคม 2561

ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน หากท่านใดสนใจการคัดเลือกดังกล่าว ติดต่อได้ที่คุณพัทลาณี วรดิษฐ์ (นก) ฝ่ายบริหารและแผน ภายในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม Click

 

ขอแสดงความยินดีกับนายชุณหนพ พิณเสนาะ ได้รับรางวัลตำแหน่ง Best Performance

FRESHMEN DAY RMUTP 2017

ขอแสดงความยินดีกับนายชุณหนพ พิณเสนาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลตำแหน่ง Best Performance รับสายสะพาน โล่เกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ผ่านการเข้าร่วมการแข่งขัน Cisco Thailand NetRiders Competition 2017

Cisco Thailand NetRiders Competition 2017

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ผ่านการเข้าร่วมการแข่งขัน Cisco Thailand NetRiders Competition 2017 และได้รับใบประกาศนียบัตร ได้แก่ 1. Mr. Jettapon Chuantit  2. Mr.Chinnapat Radchamontree  3. Mr.Teerachai Rassamer  4. Mr.Chaimongkol Suksomsong  5. Mr.Kranchit Precha  ณ Cisco Systems (Thailand) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

 

 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

งานทะเบียนและประมวลผลแจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดสอบปลายภาคเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 9-16 ตุลาคม 2560 ดังนี้

Download (PDF, 113KB)

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 10 พฤศจิกายน 2560 : ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตเข้าไปที่ http://job.rmutp.ac.th ของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบแแบบสอบถามภาวะการมรงานทำของบัณฑิต บัณฑิตจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลจนเสร็จกระบวนการ พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามมาส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย
  2. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำ/ประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา หรือศึกษาต่อ) ให้เข้าไปที่ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer  โดยบัณฑิตต้องพิมพ์หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชาในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดยให้ผู้บังคับบัญชาประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต เมื่อตอบแบบสอบถามแล้วบัณฑิตต้องพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาลงนามและประทับตราสถานประกอบการ บริษัทหน่วยงาน และส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้

 

ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ได้ให้ข้อเสนอแนะ “คณะกรรมการรวบรวมข้อร้องเรียนของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจำกัดในการใช้พื้นที่ระหว่างคณะ โดยนำเสนอคณะกรรมการบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันความขัดแย้งทีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต”

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯเป็นไปตามที่กำหนด และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ในปีการศึกษา 2560 งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จึงขอประชาสัมพันธ์ QR Code แบบประเมินดังกล่าว นักศึกษาสามารถตอบแบบประเมินดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 (นักศึกษา 1 คน สามารถตอบแบบประเมินได้ 1 ครั้ง)

 

QR Code

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาคการศึกษา 1/2560