เล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์

เล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

การบำบัดน้ำเสียจากสีย้อมผ้าด้วยกระบวนการโอโซนเนชัน โดยใช้ตัวกลางพลาสติกเคลือบผิวไทเทเนียมไดออกไซด์ชนิดรูไทล์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

เล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

การพัฒนาคุณสมบัติของกระดาษจากตอซังขา้วโพด เพื่อชะลอการสุกของผลไม้
การพัฒนาเครื่องมือในการขึ้นรูปกระถาง และการผลิตกระถางต้นไม้จากช่อดอกตัวผู้ของปาล์มน้ำมัน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าคลองวัดเสาหินและคลองบางโพธิ์ เพื่อจัดท้าข้อเสนอเชิงพืนที่ในการพัฒนาและพืนฟูแหล่งน้ำ
การพัฒนาภาชนะเพาะชําจากเศษชีวมวลสําหรับพืชเก็บเกี่ยวราก
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชีวภาพด้วยเพคตินจากเปลือกส้มโอ เพื่อรักษาคุณภาพของกาแฟผง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นกรองชั้นในของเครื่องฟอกอากาศจากใยใบไผ่ผสมสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกระชายขาวที่มีประสิทธิภาพในการกำจัด PM 2.5 และยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์

ผลงานวิจัยนักศึกษา

แผ่นกรองอากาศจากเส้นใยใบไผ่และใบอ้อย กำจัดฝุ่น PM 2.5

ที่มาโดย  : นางสาวสุภาพร น้อยลา , นายสุธนัย ลีลาอุดม , นางสาวอนัญพร ลอมาเล๊ะ ,นางสาวรุ่งนภา งานเฉลียว และนางสาวอรทัย ศรีจำรัส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ดร.ดวงฤทัย  นิคมรัฐ

Loading